Algemene leveringsvoorwaarden

Stand:  01.03.2010
 

1.
Algemeen / toepasselijkheid
1.1
In deze voorwaarden wordt WAVE Computers Nederland C.V., gevestigd te Tholen aan de Marconiweg 1, 4691 SV, aangeduid als WAVE en haar contractspartner als de afnemer.
1.2
Voor alle leveringen van goederen en diensten, in verleden, heden en toekomst, gelden uitsluitend deze algemene leveringsvoorwaarden. In aanvulling hierop gelden, in van toepassing zijnde gevallen, de door de fabrikant bij de aan deze overeenkomst onderhavige producten gevoegde licentievoorwaarden op welke waar nodig een beroep wordt gedaan.
1.3
Andere voorwaarden, alsmede afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, aanvullende overeenkomsten en nevenafspraken zijn niet van toepassing en worden hierbij dan ook expliciet verworpen, tenzij de geldigheid hiervan schriftelijk door WAVE is bevestigd.
1.4
Door het enkele feit van zijn bestelling aanvaardt de afnemer het van toepassing zijn van deze voorwaarden.
1.5
Wanneer mocht blijken dat bepalingen uit deze voorwaarden in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, zijn deze niet van toepassing. In het geval dat een bepaling op deze grond nietig zou zijn, geldt de voor WAVE meest gunstige regeling. Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
1.6
WAVE is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Een eventuele gewijzigde versie treedt in werking op de daartoe door WAVE aangegeven datum.
2.
Totstandkoming
2.1
Alle offertes, brochures en andere opgaven in welke vorm dan ook, met betrekking tot door WAVE verhandelde goederen zijn vrijblijvend en gelden enkel ter informatie, zolang er niet een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging volgt. Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten behoudt WAVE zich het recht voor wijzigingen in uitvoering of configuratie door te voeren ten opzichte van de schriftelijk gecommuniceerde opgaven, zolang de waarde van het aangebodene hierdoor niet vermindert. Dit geldt ook voor wijzigingen die de leverbaarheid van aanbiedingen ten goede komen.
2.2
Koopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand middels schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging, of door aanname van de door WAVE verzonden goederen door de afnemer, dan wel enig persoon handelend uit naam van de afnemer.
2.3
Bij het doen van een elektronische bestelling bij WAVE dient de afnemer zich te identificeren door middel van een door WAVE verstrekte gebruikerscode. Deze code wordt uitsluitend verstrekt aan door WAVE geautoriseerde afnemers. Een elektronisch geplaatste bestelling waarin een gebruikerscode genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. WAVE kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn verzonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. WAVE is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die worden geplaatst met gebruik van de gebruikerscode van een afnemer. WAVE is daarom eveneens gerechtigd om aan de afnemer wiens gebruikerscode werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze afnemer betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn gebruikerscode. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door WAVE toegekende gebruikerscode. In geval van verlies of misbruik van de gebruikerscode ten gevolge waarvan door WAVE schade wordt ondervonden, is de afnemer gehouden WAVE hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zorg te dragen voor veiligheidsmaatregelen en procedures welke garanderen dat de hem toegekende gebruikerscode uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de gebruikerscode, WAVE onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben, op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.
2.4
Rechten en plichten die uit de koopovereenkomst voortvloeien zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WAVE.
3.
Zekerheidstelling
 
WAVE is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot uitlevering van gedane bestellingen over te gaan, respectievelijk met die uitlevering door te gaan. Indien afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op WAVE rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van WAVE op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door de afnemer.
4.
Prijzen en betaling
4.1
Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden alle door WAVE gecommuniceerde prijzen af magazijn ten tijde van de levering en komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting en andere belastingen en overige kosten ten laste van afnemer.
4.2
WAVE is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat, waren deze WAVE bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zij een ander prijsniveau zou hebben toegepast.
4.3
Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, per vooruitbetaling, dan wel door overmaking op een door WAVE aangewezen bank- of girorekening binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken. Betalingen gelden pas als succesvol op het moment dat WAVE over het tegoed kan beschikken.
4.4
Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening gedaan te worden, tenzij de afnemer liquide vorderingen op WAVE wenst te verrekenen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en dat schriftelijk binnen 7 dagen na factuurdatum heeft medegedeeld.
4.5
Betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de afnemer aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
4.6
Wanneer de afnemer niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en is WAVE gerechtigd aan de afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
4.7
In die gevallen waarin de afnemer de door WAVE verkochte goederen niet afneemt is WAVE gerechtigd afname te eisen óf een vergoeding van 10% van de koopprijs in rekening te brengen als geschatte schade en waardeverlies. WAVE behoudt zich het recht voor bij een aantoonbare hogere schade, een hogere vergoeding te vorderen. Voor de duur van de vertraging in de aanname van de goederen door de afnemer is WAVE gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan in haar eigen magazijn, danwel bij een expediteur of andere externe opslagruimte.
4.8
WAVE is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer 5% administratiekosten over het bedrag der vordering, alsmede alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt te vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer WAVE voor de invordering gebruik maakt van de diensten van derden, zoals een incassobureau of advocaat. Deze kosten zullen worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.9
In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de afnemer, rust op de afnemer de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde onbetaalde zaken, door WAVE geleverd, aan WAVE ter beschikking te stellen. Het totale door afnemer verschuldigde bedrag, te vermeerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich één van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, direct opeisbaar, terwijl WAVE ontslagen wordt van elke verplichting jegens de afnemer en laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens WAVE.
5.
Levertermijn
5.1
Opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn derhalve niet bindend. Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, nadrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval WAVE bij een niet tijdig verrichte prestatie door de afnemer schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.
5.2
De levertijd wordt verlengd overeenkomstig de tijd die de afnemer nodig heeft WAVE te voorzien van de, voor de juiste uitvoering van bestellingen, noodzakelijke opgaven en documenten.
5.3
De levertijd wordt passend verlengd bij maatregelen in het kader van personele onderbezetting, in het bijzonder in gevallen van staking en bij WAVE niet aan te rekenen omstandigheden, zoals wettelijke of overheidsmaatregelen, zoals import- en exportbeperkingen, of in geval van vertraging van de levering door overmacht.
5.4
WAVE doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.
Verzending en aansprakelijkheid
6.1
WAVE is gerechtigd deelleveringen te maken, behoudens in die gevallen waarin nadrukkelijk anders is overeengekomen. Deelleveringen gelden voor wat betreft betalingsverplichtingen, risico-overgang en garantieverplichtingen als zelfstandige leveringen. De afnemer is niet gerechtigd eigenhandig deelleveringen te annuleren.
6.2
De verzendwijze en de met de verzending belaste transportonderneming kan WAVE naar eigen inzicht bepalen, zolang de afnemer niet nadrukkelijk aangeeft bepaalde voorkeuren te hebben. Kosten gemoeid met een eventuele specifieke voorkeur van de afnemer komen geheel voor rekening van de afnemer.
6.3
Het risico gaat over op de afnemer, zodra de levering met de benodigde bescheiden het magazijn van WAVE verlaat. Transport geschiedt dan ook steeds uitsluitend voor rekening en risico van de afnemer. Indien transportschade optreedt, dan dient de afnemer dit bij aflevering nadrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.
7.
Omruiling of terugname
7.1
Omruiling of terugname geschiedt uitsluitend bij aantoonbaar verkeerde levering. Een omruiling uit coulance vindt uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging van WAVE, waarbij 10% van de goederenwaarde in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin door WAVE een opdracht tot het afhalen van de goederen is gegeven ter beoordeling van de verlangde terugname. Het omruilen of terugnemen van producten met geopende of beschadigde originele verpakking is uitgesloten.
7.2
Vanwege licentierechten is omruiling of terugname van alle software uitgesloten. Een garantieclaim kan WAVE uitsluitend bij defecte of niet leesbare datadrager(s) of producten in behandeling nemen. Met het openen van de originele verpakking respectievelijk de plastic seal van de software, erkent de afnemer de auteursrechtbescherming en de garantievoorwaarden. Originele verpakkingen zijn alle verpakkingen van WAVE en haar toeleveranciers.
8.
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
8.1
WAVE behoudt het eigendomsrecht op de verkochte zaken tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door de afnemer aan alle verplichtingen die uit de leveringsovereenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld wisselkosten, financieringskosten rente, etc) is voldaan. Indien er sprake is van optreden van de afnemer dat in tegenspraak is met de inhoud van de overeenkomst is WAVE gerechtigd het geleverde terug te verlangen. Door terugname of beslaglegging op de goederen neemt WAVE geen afstand van de overeenkomst.
8.2
In geval van beslaglegging of andere ingrepen van derden is de afnemer gehouden WAVE onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
8.3
De afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet gerechtigd op de door WAVE geleverde goederen een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van WAVE te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is.
8.4
Indien de afnemer de zaak doorverkoopt kan WAVE hem verplichten uit zijn, uit de verkoop voortvloeiende, vordering op de koper ten gunste van WAVE een stil pandrecht te vestigen.
8.5
De afnemer zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op het eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de afnemer ten gunste van WAVE een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de afnemer niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekeraars.
9.
Garantie en aansprakelijkheid
9.1
WAVE garandeert gedurende 12 maanden na leverdatum dat de geleverde goederen naar de betreffende stand van de techniek vrij van fouten functioneren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor reguliere slijtage. Op verbruiksproducten, zoals toners, (her)opneembare CD's, DVD's en diskettes wordt geen garantie verleend. Niet noemenswaardige afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken geven de afnemer geen rechten, in het bijzonder niet met betrekking tot garantie. Gebruikte goederen worden te allen tijde zonder garantie verkocht.
9.2
WAVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van gebruiksvoorschriften, nalatige of foutieve behandeling of onvoldoende onderhoud. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin sprake is van onjuiste stroomvoorziening of spanning. Het zelfde geldt voor gebreken die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, explosies of overspanning uit het stroomnet, inwerking van vocht, falende software of data, behoudens in die gevallen dat de afnemer aantoont dat deze omstandigheden niet de oorzaak van de schade of het gebrek zijn.
9.3
Iedere aanspraak op garantie vervalt wanneer de gebruiker wijzigingen in en/of reparaties aan de goederen uitvoert zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WAVE of deze laat uitvoeren door derden die niet door WAVE zijn geautoriseerd.
9.4
In geval WAVE een reparatieopdracht na het verstrijken van de garantietermijn accepteert kan de afnemer geen aanspraak maken op vermindering of ontbinding van de overeenkomst of nakoming hiervan. In deze gevallen zal WAVE de goederen uitsluitend uit naam van de afnemer aan haar leverancier zenden om aanspraak op een eventuele langere fabrieksgarantie mogelijk te maken.
9.5
In die gevallen waarin sprake is van een aan WAVE te verwijten gebrek, is WAVE gerechtigd het gebrek te herstellen of een nieuw product te leveren. Het omruilen voor een beter product dient eveneens als oplossing voor het gebrek te worden geaccepteerd. Verdergaande rechten, ontbinding van de overeenkomst in het bijzonder, kunnen slechts worden uitgeoefend wanneer een gepaste termijn voor nakoming is aangehouden of wanneer pogingen tot nakoming van de overeenkomst tot twee maal toe niet succesvol waren. Vanaf één jaar na leverdatum wordt de aanspraak op garantie beperkt tot het repareren van het gebrek of terugname van het product tegen de dan geldende dagwaarde naar keuze van WAVE. De afnemer is gehouden zelf een back-up van eventuele data te maken alvorens een product voor garantie aan te bieden.
9.6
Bij omruiling van een product als gevolg van garantie treedt geen nieuwe garantietermijn in werking.
9.7
WAVE is niet aansprakelijk voor schade die niet direct betrekking heeft op het geleverde. In het bijzonder neemt WAVE geen aansprakelijkheid voor winstderving of vermogensschade van de afnemer. Deze vrijwaring geldt niet wanneer de schade het gevolg is van grove nalatigheid of het ontbreken van een vooraf overeengekomen eigenschap. Voor het herstel van data is WAVE niet aansprakelijk, behoudens in die gevallen waarin het verlies ervan veroorzaakt is door grove nalatigheid van WAVE en de afnemer een databackup heeft gemaakt zodat deze met gepaste moeite hersteld kan worden.
9.8
Schadevergoedingsaanspraken kunnen ook in geval van gefaalde poging tot nakoming of nalevering alleen dan geldend gemaakt worden wanneer aangetoond kan worden dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van WAVE, of dat vooraf overeengekomen eigenschappen ontbreken. Daar waar WAVE van aansprakelijkheid gevrijwaard is, geldt dat ook voor haar personeel, medewerkers, vertegenwoordigers en andere namens WAVE optredende personen of instanties. Bovendien zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de afnemer dienen binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk of op elektronische wijze te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
9.9
Aanvullend op de hier genoemde voorwaarden gelden in alle gevallen onze actuele en bij elke levering bijgesloten retour- en servicevoorwaarden. Retournering ten behoeve van het claimen van garantie of service dient te allen tijde te geschieden door middel van het door de afnemer aanvragen en door WAVE toewijzen van een RMA-nummer, conform de daarvoor geldende procedure.
10.
Ontbinding en schadeloosstelling
10.1
Onverminderd voorgaande bepalingen is WAVE gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien afnemer in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt gelegd, zulks onverminderd het recht van WAVE op schadevergoeding.
10.2
Afnemer is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.
10.3
Alle kosten, die WAVE in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van afnemer. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan WAVE verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn.
10.4
In alle gevallen waarin WAVE met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de afnemer ontbindt, is de afnemer verplicht WAVE alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds geleverde zaken te retourneren. De zaken blijven voor risico van de afnemer totdat WAVE deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet, indien WAVE de overeenkomst op grond van het bepaalde in art. 10 wegens blijvende, WAVE niet toe te rekenen, tekortkoming heeft ontbonden.
11.
Reclamaties of Klachten
11.1
Reclames met betrekking tot zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering van de zaak schriftelijk bij WAVE worden ingediend.
11.2
Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 werkdagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn schriftelijk worden ingediend.
11.3
De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij WAVE niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
11.4
Bij door de afnemer bewezen gegronde reclame, kan WAVE naar eigen keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, (doen) vervangen of aan de afnemer vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.
11.5
Retournering van het geleverde kan uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van WAVE. Een voorwaarde hierbij is dat de retouraanvraag plaatsvindt binnen 8 werkdagen na aankoop. Retouraanvragen dienen gedaan te worden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. WAVE behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien WAVE akkoord geeft voor het retourneren van zaken, zal de servicedienst van WAVE aan de afnemer een RMA-nummer toekennen. Het RMA-nummer is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Binnen voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van WAVE te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken dient het RMA-nummer duidelijk zichtbaar vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten en op de omverpakking. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukt plakband en zonder geschreven tekst op deze verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behalve in geval van een duidelijke vergissing van WAVE, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft WAVE het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.
11.6
Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de afnemer opschorten.
11.7
Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
12.
Niet toerekenbare tekortkoming
12.1
Indien WAVE door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft WAVE het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat WAVE tot enige schadevergoeding jegens de afnemer is gehouden.
12.2
Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt onder andere verstaan: bedrijfsstoring, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brand, werkstaking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, verkeersstremmingen, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddelen, maatregelen van overheidswege, zonder dat WAVE verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of de vertraging aan te tonen. Deze niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval WAVE het verkochte bij derden bestelt en deze om welke reden dan ook met de levering in gebreke blijft.
12.3
In het geval van niet toerekenbare tekortkoming is WAVE gerechtigd de uitvoering voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, zonder dat WAVE jegens de afnemer tot enige schade- of voordeelsvergoeding gehouden zijn.
13.
Software
Bij levering van software gelden, naast onze voorwaarden, eveneens afzonderlijke licentie- en overige voorwaarden van de fabrikant. Met het verbreken van de verzegeling of het in gebruik nemen van de software erkent de afnemer uitdrukkelijk de geldigheid van deze voorwaarden.
14.
Gebruik van afnemergegevens
WAVE is gerechtigd alle gegevens, welke zakelijke relaties met de afnemer betreft, overeenkomstig de daarvoor geldende wetgeving te gebruiken.
Afnemer gaat ermee akkoord dat zijn afname van een door WAVE gevoerd distributiemerk gerapporteerd wordt bij desbetreffende vendor.
15.
Uitvoervergunning
Eventueel voor de uitvoer van geleverde goederen noodzakelijke vergunningen, zijn voor rekening en risico van de afnemer en dienen ook op naam van de afnemer te worden aangevraagd. Het niet verkrijgen van een dergelijke uitvoervergunning geeft de afnemer nimmer het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
16.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
16.2
De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen WAVE en de afnemer, tenzij WAVE er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de afnemer te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
WAVE Computers Nederland CV
Marconiweg 1
4691 SV, Tholen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Rotterdam en worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder www.wave-distributie.nl.

Kvk nr: 24391149Alle prijzen zijn exclusief BTW, eventuele verzendkosten en transactiekosten en inclusief thuiskopieheffing.